12 C
Los Angeles
December 2, 2022
Current events In the U.S. Polish Diaspora Recommended

CENSUS 2020 – APEL DO POLONII AMERYKAŃSKIEJ

Apelujemy do Polaków w Stanach Zjednoczonych oraz Amerykanów polskiego pochodzenia, czyli do Polonii Amerykańskiej, o udział w nadchodzącym powszechnym spisie ludności Stanów Zjednoczonych (Census 2020). Co dziesięć lat ma miejsce spis ludności Stanów Zjednoczonych i wszyscy mieszkańcy tego państwa, niezależnie od swojego legalnego statusu, mają obowiązek wzięcia w nim udziału. Zebrane informacje nie będą przekazywane innym rządowym instytucjom. Nadchodzący spis będzie przeprowadzany od 1 marca do 1 kwietnia, w formie listownej, telefonicznej lub przez internet. Bardzo ważne jest aby w pytaniu o przynależność etniczną wpisać „Polish”. Dlaczego jest to ważne?
Liczebność danej grupy etnicznej wyznacza jej pozycję i siłę wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną. Zbliżają sie bardzo ważne wybory prezydenckie zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce. Większa liczebność naszej polonijnej społeczności wzmocni naszą pozycję wpływu, a przez to zwiększy szanse na to aby nasze potrzeby, oczekiwania i żądania zostały spełnione przez kandydatów i zwycięzców nadchodzących wyborów prezydenckich oraz pozostałych polityków w obu krajach. Prosimy jednocześnie o jak najszersze rozpowszechnianie naszego apelu.

CENSUS 2020 – APPEAL TO AMERICANS OF POLISH DESCENT 

We appeal to Poles in the United States and Americans of Polish descent, i.e., the Polish-American community, to participate in the upcoming United States Census 2020. Every ten years, a census takes place in the United States, and all residents, regardless of their legal status, are obliged to take part in it. The collected data is not shared with other government institutions. The upcoming census will be carried out from March 1 to April 1, by mail, by telephone or online. It is important to enter “Polish” or “Polish-American” in questions concerning ethnicity. Why is this important?

The size of each ethnic group determines its position and power of influence as concerns our social and political reality. Very important presidential elections are approaching, both in the United States and Poland. A larger size of our Polish community will increase the chances that our needs, expectations and demands will be met by the candidates and the winners of the upcoming presidential elections, as well as other politicians, in both countries. We are also asking for a wide distribution of our appeal.

Related posts

President Duda signs the amendment to the Code of Administrative Proceedings

admin

Russia should be permanently stripped of its superpower status

Admin MSB

Stała łączność między Polonią a Polską

admin

Poland First to Fight, International Historical Conference

admin

Jarosław Szarek, President of the Institute of National Remembrance letter to Frédérique Vidal

Admin MJ

Genocide Wola 44 by Piotr Witakowski

Admin MJ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy