16.1 C
Los Angeles
April 17, 2024

List do Sekretarza Stanu Johna F. Kerry

admin

06/09/2016

Szanowny Pan Sekretarz Stanu

John F. Kerry

Departament Stanów Zjednoczonych
2201C Street, N.W.

Washinghton, DC 20520

 

Szanowny Panie Sekretarzu!


Obywatele Rzeczpospolitej Polski zwracają się z protestem przeciw zarzutom postawionym w listach 46 amerykańskich kongresmenów z dnia 29 czerwca 2015 roku, rewidentów miasta i stanu Nowy York oraz skarbnika stanu Kalifornia z dnia 30 lipca 2015 roku. Zarzuty te dotyczą restytucji żydowskiego mienia, które zostało rzekomo przywłaszczone przez Polskę po drugiej wojnie światowej. Listy skierowne przez tych polityków do Pana Sektetarza oskarżają Polskę o współudział w zbrodniach przeciwko Żydom i stawiają nasz kraj w tej samej kategorii co nazistowskie Niemcy! Celem naszego protestu jest zwrócenie uwagi na niesłusznść tych oskarżeń, które fałszują historię drugiej wojny światowej i mają pomóc bliżej niekoreślonym grupom w uzyskaniu tak zwanych powojennych odszkodowań. Pełna dokumentacja dotyczaca zarzutów i odpowiedzi na oskarżenia, znajduje sie na stronie  
www.polish-american.us

Przypominamy fakty historyczne, które przeczą pomówieniom 46-u amerykańskich polityków:

Polska była jedynym z okupowanych przez Niemcy krajem, w którym została utworzona podziemna organizacja „Żegota” w celu ratowania Żydow. Powstała 4 grudnia 1942 roku z inicjatywy dwóch Polek: pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej oraz przedstawicielki PPS Wandy Krahelskiej-Filipowicz. Organizacja ta działała do 1945 roku i była jedyną państwową instytucją pomagającą Żydom w okupowanej Europie. Członkowie Żegoty nieśli pomoc materialną, zapewniali schronienie, środki do życia, opiekę lekarską, dostarczali fałszywe dokumenty. Na ulicach okupowanej Warszawy kolportowano plakaty wzywające do niesienia pomocy Żydom.

W gettcie warszawskim za murem odcinającym od świata kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć. Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. Zabieramy głos my, katolicy-Polacy

pisała Zofia Kossak-Szczucka. Plakat tej treści wydano w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Rozkolportowany na ulicach Warszawy był reakcją Polaków na rozpętanie wielkiej akcji likwidacji Żydów przez hitlerowskiego okupanta.

Naród polski jest oburzony bezczeszczeniem honoru tysięcy bezimiennych, jak też znanych z nazwiska i imienia bohaterów polskich, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów z pożogi wojennej. Ich los w czasie drugiej wojny światowej nie był Polakom obojętny. Swiadczy o tym szczegolnie postawa Jana Karskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Ireny Sendlerowej.

Jan Karski, świadek eksterminacji Żydów w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, jako pierwszy i jedyny zawiadomił o holokauście prezydenta USA Franklina Roosevelta w dniu 28 lipca 1943 roku. Polski wysłannik przekazał również przedstawicielom najwyższych władz alianckich prośby przywódców żydowskich o ratunek dla Żydów. Na podstawie dokumentów przywiezionych przez Jana Karskiego w postaci mikrofilmów ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie RP w Londynie Edward Raczyński przygotował i przedstawił aliantom 10 grudnia 1942 roku szczegółowy raport o zagładzie Żydów. Jan Karski za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi: polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. Został również uhonorowany przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Ogromną rolę w ratowaniu Żydów w czasie drugiej wojny światowej odegrał również Rotmistrz Witold Pilecki, który do obozu w Oświęcimiu trafił dobrowolnie w 1940 roku. Witold Pilecki zbierał, a następnie przekazywał materiały wywiadowcze przez wypuszczanych na wolność więźniów. Przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa Żydów dokonaną na terenie nazistowsko-niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Zdobył wiarygodne informacje o zbrodniach hitlerowskich oraz materiały o tworzonych przez Niemców na terenie Polski obozach koncentracyjnych. W 1943 roku udało mu sie uciec z obozu w Oświecimiu i przekazać fakty o holokauście władzom Polskiego Państwa Podziemnego. Został uhonorowany przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Jedną z bardziej znanych w świecie postaci, symbolem polskiego poświęcenia i zaangażowania Polaków w ratowanie Żydów jest również Irena Sendlerowa. Narażając własne życie uratowała z getta warszawskiego przed zagładą około 2500 żydowskich dzieci. Została uhonorowana przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Pomimo starań okupowanej Polski o pomoc dla narodu żydowskiego, ówczesny rząd USA oraz wspólnota amerykańska pochodzenia żydowskiego nie udzieliły im pomocy. Co gorsze, winą za powstałą sytuację obarczono Polskę!

PAMIĘĆ O LUDZIACH NIOSĄCYCH POMOC ŻYDOM W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ JEST W NARODZIE POLSKIM WCIĄŻ ŻYWA. SĄ NASZYMI BOHATERAMI NARODOWYMI, KTÓRYM MÓWIMY “CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. WARTO RÓWNIEZ PAMIĘTAĆ, ŻE NA LIŚCIE “SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA ZA RATUNEK NIESIONY ŻYDOM W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ NAJWIĘCEJ MIEJSCA ZAJMUJĄ OBYWATELE NARODU POLSKIEGO.

Zwracamy uwagę Pana Sekretarza, że w czasie drugiej wojny światowej Polska straciła 20 procent swojej populacji, 40 procent przedwojennego terytorium, 62 procent przemysłu, 84 procent infrastruktury i większą część wykształconej inteligencji. Pomimo ogromnych strat i braku jakichkolwiek odszkodowań za zniszczenia wojenne, które szacowane były kilka lat temu na 640 do 850 miliardów dolarów, Polska zrekompensowała i nadal rekompensuje straty poniesione przez dawnych właścicieli nieruchomości, także tych pochodzenia żydowskiego. W latach 1948 i 1971 Polska  podpisała traktaty restytucyjne i umowy indemnifikacyjne z 13 krajami – w tym z USA – na mocy których, wszystkie roszczenia zagranicznych podmiotów prawnych i osób indywidualnych zostały w pełni uregulowane i spłacone. Od 1989 roku roszczenia osób prywatnych są rozpatrywane i realizowane na drodze administracyjnej i sądowej. W ten sposób tysiące Żydów lub ich spadkobierców – tak jak i przedstawicieli innych narodowości – odzyskało swoje majątki w Polsce.

Zwracamy również uwagę Pana Sekretarza na kampanię propagandową organizowaną i kierowaną przez prywatne grupy interesow, które domagają się od Polski miliardów dolarów za nieruchomości i inne aktywa pozostawione bezpotomnie przez Żydów po drugiej wojnie światowej. Nie posiadając jakichkolwiek dowodów mogących udokumentować prawo własności wypacza sie i zakłmuje historię, tworząc w ten sposób argument do przejęcia bezpodstawnych rozczeń. Działania te zbiegają się z presją polityczną wywieraną na polski rząd, w celu przekazania rekompensat organizacjom, które nie mają podstaw prawnych do dziedziczenia mienia żydowskiego. Żądania, aby Polska przejęła odpowiedzialność za zbrodnie dokonane przez faktycznych sprawców jakimi są nazistowskie Niemcy brzmią oburzająco!

Stanowczo popieramy stanowisko siedmiu prezesów wydziałów stanowych Kongresu Polonii Amerykańskiej zawarte w listach do każdego z amerykańskich kongresmenów jak również w piśmie do Szanownego Pana Sekretarza Stanu i innych najwyszych władz USA. Popieramy także stanowisko “Nowego  Dziennika” – największej polskojęzycznej gazety na Wschodnim Wybrzeżu USA , która udostępniła Szanownemu Panu Sekretarzowi w dniu 15/10/15 opinię prawną opracowaną przez The Plata Law Firm PLLC. Wśród faktów podkreślanych w orzeczeniu prawnym The Plata Law Firm zwrócono uwage na kwotę 40 milionów dolarów, które Polska już zapłaciła Stanom Zjednoczonym w ramach odszkodowń za mienie utracone przez amerykańskich obywateli pochodzenia żydowskiego. Ponadto przypomniano fakt, iż prawie 20 lat temu Polska wprowadziła prawo restytucji żydowskiego mienia komunalnego i zwróciła organizacjom żydowskim prawo własności do około 2500 nieruchomości. Mienie osób pozostawione w Polsce bez spadkobierców, podobnie jak we wszystkich demokratycznych krajach – w tym w USA – pozostaje we władaniu skarbu państwa.

Protestujemy przeciwko bezpodstawnym oskarżeniom wobec Polski oraz domagamy się wycofania niesłusznych pomówień. Ze strony narodu polskiego nigdy nie bedzie zgody na działania zorganizowanych światowych grup interesów próbujące zmieniac historię drugiej wojny światowej, w tym również historię naszego kraju. Wyrażamy swój sprzeciw wobec antypolskich postaw prezentowanych publicznie przez niektórych polityków amerykańskich oraz bezprecedensowych prób wyłudzenia i zawłaszczenia polskiego mienia za pomocą dowolnej interpretacji faktów historycznych.

Obywatele Rzeczpospolitej Polski

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy